การเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

ClassNet

 

หลักการและเป้าหมาย

ระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน สามารถอยู่ร่วมในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนและมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพและมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เป็นผู้ที่สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการลงมือกระทำและจากการร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้ รวมทั้งผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และคิดเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นผู้ริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงกำหนดหลักการและเป้าหมายดังนี้

หลักการ
    1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาเป็นแหล่งความรู้สำหรับนักศึกษา
    2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและเน้นกิจกรรมกลุ่ม
    3. ผู้สอนจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางและคอยช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนร
    4. ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมกลุ่มภายใต้สถานการณ์ที่ผู้สอนกำหนดแต่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการกลุ่มของผู้เรียนเอง
    5. การดำเนินกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
    6. การวัดและประเมินผลจะเน้นตามสภาพที่แท้จริงในการเรียนการสอน

     .

  เป้าหมาย

    1. พื่อพัฒนาความสามารถขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
    2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

  .

  บทบาทผู้เรียน

   1. ศึกษาขอบข่ายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชา
   2. ร่วมซักถามหรืออภิปรายในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
   3. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างตั้งใจ ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิก แสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลและมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
   4. รู้จักการเลือก การใช้และสามารถตัดสินใจหรือประเมินข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่มผู้เรียน

  .

  การร่วมกิจกรรม

   1. ศึกษาเนื้อหาที่ผู้สอนมอบหมายก่อนเรียนทุกครั้ง
   2. เข้าร่วมการทำกิจกรรมกลุ่มทุกครั้ง โดยร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมอภิปรายและมีบทบาทในกลุ่ม
   3. เสนอความคิดเห็นต่อการอภิปรายในกลุ่มใหญ่
   4. ทำกิจกรรม/โครงงาน/แฟ้มสะสมงานที่ผู้สอนมอบหมายงานทุกคาบเรียน
   5. ประเมินตนเอง/เพื่อน/กลุ่มกิจกรรม/ผู้สอน/ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   6. สื่อสารกับผู้สอน-ครูเครือข่าย

  .

  การส่งงานของนักศึกษา ให้ดำเนินการ โดย นักศึกษา

  1. นักศึกษาที่ต้องการส่งงาน ต้อง Login เข้าสู่ระบบ ด้วย Login name, Password ที่ผู้สอนแจ้งให้ทราบ
  2. การส่งงานมี 3 ลักษณะ คือ กิจกรรม - โครงงาน - Portfolio ซึ่งผู้สอนจะกำหนดให้ทราบในแต่ละสัปดาห์ ดังนั้นต้องระบุว่า เป็นงานใด และงานชิ้นที่เท่าใด มิฉะนั้น จะแสดงลำดับเป็น 0
  3. ต้องระบุชื่อเรื่อง ของงาน อาจใช้ชื่อ คำถามที่ผู้สอนตั้งไว้ และระบุกลุ่มนักศึกษา
  4. คำตอบอาจป้อนข้อความในกรอบข้อความได้เลย
  5. หากจะส่งเป็น File จะต้องตั้งชื่อ File เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ห้ามใช้ เว้นวรรค หรือ อักขระพิเศษใดๆ ในชื่อ File
  6. นักศึกษาที่เป็นผู้ส่ง File จะมีสิทธิ ลบ File นั้นๆ ได้หากต้องการเปลี่ยนแปลง โดยดูชื่อ File ได้ที่ ช่อง "ส่วนตัว"
  7. นักศึกษาที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ไม่มีสิทธิลบข้อมูล
  8. ระบบจะป้องการการส่งซ้ำ หากนักศึกษามีข้อผิดพลาดในการส่ง เช่น ลืมสมาชิกของกลุ่ม ให้ทำการลบงานออกก่อน แล้วจึงส่งใหม่
  9. เมื่อส่งงานเสร็จแล้วควรตรวจสอบดูว่า ชิ้นงานนั้นอยู่ในระบบหรือยัง โดยดูที่ ผลการส่งงาน
  10. ชิ้นงานอาจเป็น Microsoft word, Powerpoint, URL ที่ link ไปยัง Website และอื่นๆ ตามที่นักศึกษาสามารถคิดสร้างสรรค์เอง
  11. ....การคัดลอก (Copy) ผลงานของกลุ่มอื่นๆ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง จะถูกยกเลิกงานชิ้นนั้นๆ และตัดคะแนนเก็บ ผู้สอนสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ใดหรือกลุ่มใดส่งงานก่อน เพราะลำดับของงานจะปรากฎในช่องส่งงาน