คู่มือการใช้ eClassNet

 


1

บทนำ

2
eClassNet คืออะไร ?
3

การสมัครสมาชิก

4
แก้ไข รหัสรายวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา ภาคการศึกษา
5

แก้ไขตารางเรียน

6
แก้ไขรายชื่อผู้เรียน
7

เพิ่มแก้ไขรายชื่อครูเครือข่ายและผู้ร่วมสอน

8
เช็คเวลาเข้าเรียน
9

การตรวจงาน

10
ระบบการตัดเกรด
11

ระบบการพัฒนา Courseware

12
เอกสารต้นแบบ
13

Web Editor & File Manager

14
เอกสารต้นแบบสื่อ Swish & Flash
15

สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire)

16
สร้างแบบทดสอบ (Examination)
17

เข้าเรียนรายวิชานี้ ( Preview )

18
ระบบครูเครือข่าย
19

ระบบผู้เรียน

20
ทีมงาน

 

* *
เทคนิคการสอน : Graffiti