2. ระบบครูผู้สอน


•  ระบบการตัดเกรด

 

มีขั้นตอนดังนี้

 

Step 1: กำหนดคะแนน

Step 2: เลือกกิจกรรมที่นำมาคิดเกรด

Step 3: กำหนดช่วงแบ่งเกรด

Step 4: แก้ไขเกรด

Step 5: ประกาศเกรด

 

 

ภาพที่ 1 3 รายการเลือกในระบบการตัดเกรด

 

•  การกำหนดคะแนน

 

 

ภาพที่ 1 4 ปรับแก้คะแนน หรือเพิ่มช่องคะแนนใหม่ได้

 

สามารถกำหนดคะแนนในแต่ละครั้งได้ โดยอาจใช้คะแนนที่เกิดจาก

การส่งงาน ทำแบบทดสอบ ในระบบ eClassNet ซึ่งผู้สอนสามารถปรับแก้ไขคะแนนได้

รวมทั้งผู้สอนสามารถกำหนดคะแนนขึ้นใหม่ ได้ เช่นคะแนนจิตพิสัย

คะแนนที่เก็บโดยกระบวนการวัดอื่นๆ นอกระบบ eClassNet

 

 

 

•  เลือกกิจกรรมที่นำมาคิดเกรด

 

 

ภาพที่ 1 5 เลือกช่องคะแนนที่จะนำมาตัดเกรด

 

คะแนนทั้งหมดที่ปรากฏในระบบสามารถเลือกเฉพาะคะแนนที่ต้อง

การนำมาคิดเกรดได้

 

 

•  กำหนดช่วงเกรด

 

 

 

ภาพที่ 1 6 กำหนดช่วงของคะแนนเพื่อคำนวณเกรด

 

การกำหนดช่วงคะแนนในการให้คำนวณเกรดนั้นผู้สอนสามารถ

กำหนดได้เอง เมื่อคำนวณแล้วจะแจ้งให้ทราบว่ามีผู้ได้เกรดแต่ละค่านั้นจำนวน

เท่าใด และผู้สอนสามารถแก้ไข/หรือคำนวณใหม่ได้

 

•  แก้ไขเกรด

 

ภาพที่ 1 7 ช่องปรับแก้เกรดและให้เหตุผล

 

ในบางกรณีการตัดเกรดอาจอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน จึงให้ผู้สอน สามารถปรับแก้เกรดได้

 

•  ประกาศเกรด

การประกาศเกรด จะแสดงเกรดของผู้เรียนแต่ละคนและสรุปรวมเป็น

ตารางว่าเกรดแต่ละระดับมีจำนวนผู้เรียนได้ทั้งหมดกี่คน