3. ระบบครูเครือข่าย


ครูเครือข่ายเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งผู้รับผิดชอบในการสอนวิชานั้นๆ ได้จัดหาผู้ร่วมสอน แต่เป็นผู้สอนที่ดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้สอนจะกำหนด Username, Password ให้ครูเครือข่าย

อนึ่งผู้สอนจะได้รับสิทธิเป็นครูเครือข่ายโดยอัตโนมัติเมื่อทำการเปิดรายวิชา

การดำเนินการของครูเครือข่าย มีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	เข้าสู่   E-Saan ClassNet  และเข้า  Menu: Teacher Net  2.	เมื่อระบบตรวจสอบ Username และ Password ถูกต้องแล้วจะเข้าสู่ห้องกระดานข่าวของตนเองทันที   3.	ครูเครือข่ายให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนในรายวิชานั้นๆ