4. ระบบผู้เรียน


 

 

ภาพที่ 23 หน้าแรกของการ Login ของผู้เรียน

 

 

•  ผู้เรียน Login โดยใช้ Username, Password ที่ผู้สอนแจ้งไว้

•  จะปรากฏตารางรายวิชาที่ผู้เรียนมีสิทธิในการเข้าเรียน

•  เมื่อเลือกรายวิชานั้นแล้วจะปรากฏ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น จำนวนครั้ง
การเข้าเรียน(ใน-นอกเวลา) คะแนนการทำกิจกรรมต่างๆ การเข้าเรียนครั้ง
สุดท้าย เป็นต้น

•  ผู้เรียนเลือกเรียนตามตารางเรียน ใน Menu: ตารางเรียน

•  ทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้สอนกำหนดในแต่ละสัปดาห์ หรือผู้เรียนสามารถเรียนย้อนหลังและเรียนล่วงหน้าได้

•  การส่งงาน ผู้เรียนสามารถส่งงานได้โดยแยกเป็น 3 ประเภท คือกิจกรรม/
โครงงาน/ Portfolio

•  เลือกชนิดของงาน และ ครั้งที่ของงานที่ได้รับมอบหมาย

•  เลือกสมาชิกที่ช่วยกันทำงาน

•  ป้อนคำตอบใน Text Box หรือ ส่งเป็น File ข้อมูล ได้ทุกชนิด แต่จะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

•  เมื่อส่งงานแล้ว ถ้าต้องการยกเลิกการส่งงาน ให้เข้าช่อง ดูผลการ
ส่งงาน- ส่วนตัว และ ลบชิ้นงานนั้นๆ ได้ แต่กระทำได้เฉพาะผู้ส่งงานนั้นๆ ส่วนสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ส่งงาน จะไม่สามารถลบงานได้

•  งานที่ส่งแต่ละประเภทหรือแต่ละชิ้น ส่งได้ครั้งเดียว ระบบจะตรวจสอบการส่งงานซ้ำ

•  งานที่ส่งจะเรียงลำดับ วัน-เวลา ที่ส่งจาก Server

•  หากส่งงานช้ากว่ากำหนด จะปรากฏข้อความ “ ส่งงานช้ากว่ากำหนด ”

 

 

 

ภาพที่ 24 ตารางข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน

 

 

 

.

 

 

ภาพที่ 25 รายการเลือกการเข้าสู่ระบบการเรียน

 

Home : กลับหน้าแรก

Introduction : เสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา/สังเขปรายวิชา/
ผู้เรียน/ผู้สอน

Statistics : เสนอสถิติเกี่ยวกับการเรียนของผู้เรียน-คะแนน-การเข้าเรียน

Schedule : เสนอตารางเรียนที่ผู้สอนกำหนด และตารางการสอบ

Variety : เสนอสาระน่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

Homework : ระบบการส่งการบ้าน

Webboard : ระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้สอน ผู้เรียน
โดยใช้ Webboard และ Chatroom

• 

 

ดูผลการส่งงานได้ที่ช่องส่งงาน-ดูผลการส่งงาน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถดูผลการส่งงานได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการส่งงาน และตรวจสอบชิ้นงานหากไม่สามารถเปิดดูชิ้นงานที่ส่งเป็น File ได้ ให้ตรวจสอบขั้นตอนของการส่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่การส่งงานที่ไม่สามารถเปิดดูชิ้นงานได้จะเกิดจากการตั้งชื่อ File เป็นภาษาไทย ซึ่ง eClassNet ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อ File เป็นภาษาไทย รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ดังนั้นผู้เรียนจะต้องยกเลิกการส่งงานนั้นๆ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง

 

 

 

ภาพที่ 26 ระบบการส่งงาน

 

ภาพที่ 27 ลักษณะงานที่ส่ง

 


สามารถดูผลการส่งงานได้ 2 แบบ คือ ทั้งชั้น ซึ่งหมายถึงผลงานของผู้เรียนที่ส่งทุกคนจะปรากฏให้เห็น ส่วนการดูผลการส่งงาน ส่วนตัว จะเห็นเฉพาะงานของตนเอง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีงานใดที่ส่งไปแล้วและงานไดที่ยังไม่ส่ง

ในกรณีที่ต้องการแก้ไข/ยกเลิกการส่งงาน เมื่อเข้าระบบที่ ส่วนตัว จะเห็น งานนั้นส่งโดยผู้ใด หากเป็นผู้ส่งจะสามารถลบทิ้งได้

 

 

ภาพที่ 28 ตารางตรวจสอบผลงาน

 

 

 

•  การติดต่อผู้สอนและครูเครือข่าย จะเข้าที่ Menu: สนทนา และเลือกอาจารย์ที่จะสนทนาด้วย ผู้เรียนอาจได้รับการติดต่อแบบ Real time หากครูเครือข่ายอยู่บนระบบ eClassNet ณ เวลานั้น หรือผู้เรียนอาจฝากข้อความไว้ แล้วครูเครือข่ายจะตอบคำถามในคราวหลัง โดยมีให้เลือกทั้งแบบ Chat room และ Web board

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 29 เลือกสนทนากับครูเครือข่าย

 

•  สามารถสนทนากับเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านห้องสนทนากับเพื่อนได้ แต่ให้ใช้สำหรับการสนทนาทางวิชาการเท่านั้น

•  สามารถดูสถิติการเข้าเรียนของตนเองได้ ในช่อง Menu: สถิติ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่นจำนวนครั้งการเข้าเรียนตามตารางเรียน จำนวนครั้งในการเข้าเรียนนอกตารางเรียนรวมถึงเวลาที่เข้าเรียนด้วย และสามารถดูคะแนนการทำกิจกรรมต่างๆ ได้

การดูรายละเอียดของผู้เรียนอาจ Click ที่รูปภาพของผู้เรียนในหน้าแรก หรือในหน้าบทนำ-สมาชิกของรายวิชา จะปรากฏตารางข้อมูลเช่นเดียวกัน

•  สามารถศึกษา ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน ผ่าน Menu: สาระน่ารู้
ที่ผู้สอนได้ทำเชื่อมโยงไปยังแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ไว้