2. ระบบครูผู้สอน


•  เช็คเวลาเข้าเรียน

 

ผู้สอนสามารถเช็คเวลาเข้าเรียนตามตารางเรียน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลการเข้าเรียน โดยจะระบุไว้ในตารางสถิติว่าเป็นการเข้าเรียนตามตารางเรียน สำหรับกรณีที่ผู้เรียนเข้าระบบนอกช่วงเวลาที่กำหนดในตารางเรียน จะถูกนับเป็นสถิติการเข้าเรียนนอกเวลา และจะมีการเก็บบันทึก วัน/เวลา เข้าเรียนนอกเวลาไว้ด้วย

   

 


ภาพที่ 1 1 ระบบการตรวจงานและให้คะแนน