รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
M101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2
อ33202
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3
ED003004
4
003004
5
E101
6
ED439012
7
M101
8
OT2132
9
s14101
10
s14102
11
S33101
12
T21102
13
ส21101
14
ส33101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
15
cy101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
16
241208
17
CI9999
18
ทรง402
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
19
ED359001
20
 241208(2)
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21
241208_5
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22
201700_1
23
201700_11
24
241208_2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
25
110033
26
241208_5
27
E101
28
ค21102
29
ศ23102
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
30
001213
31
121215
32
201700_1
33
201700_11
34
220184
35
241208_2
36
581234
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
37
241208sec4
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
38
201700
39
201700_11
40
241208
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
41
237115
42
237117
43
237214
44
237402
45
237408
46
240203
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
47
237211
48
237301
49
240203
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
50
201700Sec11
51
201701sec11
52
230301-Chine
53
237402
54
241203_4
55
241203Sec1
56
241203Sec5
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
57
230301-Chine
58
230531-1
59
237211-1
60
237301-1
61
237311-1
62
237401-1
63
237407-1
64
237412-1
65
237890
66
241203-1
67
241203_6
68
ศกว.ง33241(6/2)
69
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
70
230430
71
237100
72
237113
73
237114
74
237214
75
237314
76
237315
77
237406
78
237434
79
237444
80
237492
81
241203
82
241331
83
33333
84
phol23456
85
ค21102
86
ค31102
87
ค32102
88
ค33101
89
ค43102
90
ง30211
91
ง30213_1
92
ง31292
93
ง3211
94
ง32202
95
ง40227
96
ง43102
97
ท20102
98
ท31281
99
ท32102
100
พ21102
101
พลง22292
102
พลอ21101
103
พลอ31101
104
ว22101
105
ว31102
106
ว31105
107
ว31161
108
ว31221
109
ว32224
110
ว40203
111
ว40294
112
ว42202
113
ศ21103
114
สังคมศึกษา
115
อ22101
116
อ31101
117
อ33202
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
118
230531
119
237111-2554
120
237211-2554
121
237212-2554
122
237311-2554
123
237312-2554
124
237405-2554
125
237443-2554
126
237452-2554
127
241203-2554
128
241203_6
129
vit001
130
ว02223
131
ว40102
132
ว43204
133
ส21101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
134
230301
135
230301-sec2
136
230301-sec4
137
230506
138
237113-2553
139
237114-2553
140
237214-2553
141
237215-2553
142
237333-2553
143
237334-2553
144
237405-2553
145
241203
146
241203-sec2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
147
230301-sec05
148
230301sec5
149
234773-2553
150
237111-2553
151
237211-2553
152
237212-2553
153
237325-2553
154
237434-2553
155
237443-2553
156
237452-2553
157
241203-sec5
158
241203-sec6
159
241203_2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
160
Lao101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
161
230301_5
162
230301sec1
163
230301sec3
164
237114
165
237314
166
237333
167
237334
168
237405
169
444777
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
170
230301_5
171
230301sec2
172
230506
173
237222
174
237325
175
237434
176
237443
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
177
230301_3
178
237131
179
237444
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
180
200101_5
181
200101_6
182
200101_7
183
230301_6
184
230301sec2
185
230301sec4
186
237112
187
237452_2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
188
230301_3
189
ง40207
190
ว21101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
191
230301_6
192
ค40201
193
ง30204
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
194
1331
195
200101_2
196
212700sec11
197
212700sec12
198
230301_1
199
230301_2
200
230301_4
201
237131
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
202
000140
203
123456
204
guru-math
205
guruSci
206
guruScience
207
guruthai
208
ง33102
209
ว30203
210
ว43281
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
211
ค41201
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
212
1122
213
32102
214
3301
215
41201
216
512334
217
ง41101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
218
2516212
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
219
12
220
249
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
221
1044
222
11
223
21
224
30001601
225
34103
226
422
227
4221
228
5102
229
61024
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
230
160
231
2012
232
322
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
233
ว31161

 

eClassNet เป็นระบบการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป
หากผู้สนใจระบบการเรียนการสอน กรุณาติดต่อ webmaster
E-mail: san@kku.ac.th