รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
M101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2
อ33202
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3
ED003004
4
003004
5
E101
6
ED439012
7
M101
8
OT2132
9
s14101
10
s14102
11
S33101
12
T21102
13
ส21101
14
ส33101
15
อ33201
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
16
cy101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
17
241208
18
CI9999
19
ทรง402
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20
ED359001
21
 241208(2)
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22
241208_5
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
23
201700_1
24
201700_11
25
241208_2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
26
110033
27
241208_5
28
E101
29
ค21102
30
ศ23102
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31
001213
32
121215
33
201700_1
34
201700_11
35
220184
36
241208_2
37
581234
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
38
241208sec4
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
39
201700
40
201700_11
41
241208
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
42
237115
43
237117
44
237214
45
237402
46
237408
47
240203
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
48
237211
49
237301
50
240203
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
51
201700Sec11
52
201701sec11
53
230301-Chine
54
237402
55
241203_4
56
241203Sec1
57
241203Sec5
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
58
230301-Chine
59
230531-1
60
237211-1
61
237301-1
62
237311-1
63
237401-1
64
237407-1
65
237412-1
66
237890
67
241203-1
68
241203_6
69
ศกว.ง33241(6/2)
70
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
71
230430
72
237100
73
237113
74
237114
75
237214
76
237314
77
237315
78
237406
79
237434
80
237444
81
237492
82
241203
83
241331
84
33333
85
phol23456
86
ค21102
87
ค31102
88
ค32102
89
ค33101
90
ค43102
91
ง30211
92
ง30213_1
93
ง31292
94
ง3211
95
ง32202
96
ง40227
97
ง43102
98
ท20102
99
ท31281
100
ท32102
101
พ21102
102
พลง22292
103
พลอ21101
104
พลอ31101
105
ว22101
106
ว31102
107
ว31105
108
ว31161
109
ว31221
110
ว32224
111
ว40203
112
ว40294
113
ว42202
114
ศ21103
115
สังคมศึกษา
116
อ22101
117
อ31101
118
อ33202
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
119
230531
120
237111-2554
121
237211-2554
122
237212-2554
123
237311-2554
124
237312-2554
125
237405-2554
126
237443-2554
127
237452-2554
128
241203-2554
129
241203_6
130
vit001
131
ว02223
132
ว40102
133
ว43204
134
ส21101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
135
230301
136
230301-sec2
137
230301-sec4
138
230506
139
237113-2553
140
237114-2553
141
237214-2553
142
237215-2553
143
237333-2553
144
237334-2553
145
237405-2553
146
241203
147
241203-sec2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
148
230301-sec05
149
230301sec5
150
234773-2553
151
237111-2553
152
237211-2553
153
237212-2553
154
237325-2553
155
237434-2553
156
237443-2553
157
237452-2553
158
241203-sec5
159
241203-sec6
160
241203_2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
161
Lao101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
162
230301_5
163
230301sec1
164
230301sec3
165
237114
166
237314
167
237333
168
237334
169
237405
170
444777
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
171
230301_5
172
230301sec2
173
230506
174
237222
175
237325
176
237434
177
237443
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
178
230301_3
179
237131
180
237444
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
181
200101_5
182
200101_6
183
200101_7
184
230301_6
185
230301sec2
186
230301sec4
187
237112
188
237452_2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
189
230301_3
190
ง40207
191
ว21101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
192
230301_6
193
ค40201
194
ง30204
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
195
1331
196
200101_2
197
212700sec11
198
212700sec12
199
230301_1
200
230301_2
201
230301_4
202
237131
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
203
000140
204
123456
205
guru-math
206
guruSci
207
guruScience
208
guruthai
209
ง33102
210
ว30203
211
ว43281
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
212
ค41201
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
213
1122
214
32102
215
3301
216
41201
217
512334
218
ง41101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
219
2516212
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
220
12
221
249
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
222
1044
223
11
224
21
225
30001601
226
34103
227
422
228
4221
229
5102
230
61024
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
231
160
232
2012
233
322
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
234
ว31161

 

eClassNet เป็นระบบการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป
หากผู้สนใจระบบการเรียนการสอน กรุณาติดต่อ webmaster
E-mail: san@kku.ac.th