รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
M101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2
ED003004
3
E101
4
M101
5
Nu101
6
OT2132
7
s14101
8
s14102
9
S33101
10
T21102
11
ส21101
12
ส33101
13
อ33201
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14
cy101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
15
241208
16
CI9999
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
17
ED359001
18
 241208(2)
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
19
241208_5
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20
201700_1
21
201700_11
22
241208_2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
23
110033
24
241208_5
25
E101
26
ค21102
27
ศ23102
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
28
001213
29
121215
30
201700_1
31
201700_11
32
220184
33
241208_2
34
581234
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
35
241208sec4
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
36
201700
37
201700_11
38
241208
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
39
237115
40
237117
41
237214
42
237402
43
237408
44
240203
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
45
237211
46
237301
47
240203
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
48
201700Sec11
49
201701sec11
50
230301-Chine
51
237402
52
241203_4
53
241203Sec1
54
241203Sec5
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
55
230301-Chine
56
230531-1
57
237211-1
58
237301-1
59
237311-1
60
237401-1
61
237407-1
62
237412-1
63
237890
64
241203-1
65
241203_6
66
ศกว.ง33241(6/2)
67
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
68
230430
69
237100
70
237113
71
237114
72
237214
73
237314
74
237315
75
237406
76
237434
77
237444
78
237492
79
241203
80
241331
81
33333
82
phol23456
83
ค21102
84
ค31102
85
ค32102
86
ค33101
87
ค43102
88
ง30211
89
ง30213_1
90
ง31292
91
ง3211
92
ง32202
93
ง40227
94
ง43102
95
ท20102
96
ท31281
97
ท32102
98
พ21102
99
พลง22292
100
พลอ21101
101
พลอ31101
102
ว22101
103
ว31102
104
ว31105
105
ว31161
106
ว31221
107
ว32224
108
ว40203
109
ว40294
110
ว42202
111
ศ21103
112
สังคมศึกษา
113
อ22101
114
อ31101
115
อ33202
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
116
230531
117
237111-2554
118
237211-2554
119
237212-2554
120
237311-2554
121
237312-2554
122
237405-2554
123
237443-2554
124
237452-2554
125
241203-2554
126
241203_6
127
vit001
128
ว02223
129
ว40102
130
ว43204
131
ส21101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
132
230301
133
230301-sec2
134
230301-sec4
135
230506
136
237113-2553
137
237114-2553
138
237214-2553
139
237215-2553
140
237333-2553
141
237334-2553
142
237405-2553
143
241203
144
241203-sec2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
145
230301-sec05
146
230301sec5
147
234773-2553
148
237111-2553
149
237211-2553
150
237212-2553
151
237325-2553
152
237434-2553
153
237443-2553
154
237452-2553
155
241203-sec5
156
241203-sec6
157
241203_2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
158
Lao101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
159
230301_5
160
230301sec1
161
230301sec3
162
237114
163
237314
164
237333
165
237334
166
237405
167
444777
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
168
230301_5
169
230301sec2
170
230506
171
237222
172
237325
173
237434
174
237443
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
175
230301_3
176
237131
177
237444
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
178
200101_5
179
200101_6
180
200101_7
181
230301_6
182
230301sec2
183
230301sec4
184
237112
185
237452_2
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
186
230301_3
187
ง40207
188
ว21101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
189
230301_5
190
230301_6
191
ค40201
192
ง30204
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
193
1331
194
200101_2
195
212700sec11
196
212700sec12
197
230301_1
198
230301_2
199
230301_3
200
230301_4
201
237131
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
202
000140
203
123456
204
guru-math
205
guruSci
206
guruScience
207
guruthai
208
ง33102
209
ว30203
210
ว43281
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
211
ค41201
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
212
1122
213
32102
214
3301
215
41201
216
512334
217
ง41101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
218
2516212
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
219
12
220
249
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
221
1044
222
11
223
21
224
30001601
225
34103
226
422
227
4221
228
5102
229
61024
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
230
160
231
2012
232
322
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
233
ว31161

 

eClassNet เป็นระบบการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป
หากผู้สนใจระบบการเรียนการสอน กรุณาติดต่อ webmaster
E-mail: san@kku.ac.th