รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
M101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2
241305-06
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3
ED003004
4
450001
5
CI11504
6
ED252004
7
OT2132
8
s14102
9
T21102
10
ทรง502
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11
ED251001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12
ศ23102
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13
121215
14
201700_1
15
237111
16
ว31121
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
17
237218
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
18
232906
19
238221
20
ง30241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21
232712
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22
232713
23
32102_5/3
24
32102_5/6
25
ง22102/2
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
26
011
27
237211-1
28
237401-1
29
237723
30
241203-1
31
273273
32
ง21102
33
ศกว.ง33241(6/6)
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
34
232712
35
พลอ21101
36
อ31101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
37
ง 31241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
38
ง20248
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
39
ED003533
40
ED103509
41
ง0001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
42
212731
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
43
1232
44
31104
45
Com333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
46
212700sec1
47
235100
48
com1234
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
49
HI123
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
50
230377
51
230508
52
40204
53
com072
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
54
ศศค101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
55
123456
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
56
237111
57
IT-8000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
58
1331
59
230301_1
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
60
8006101
61
ส41101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
62
1001
63
213111_04
64
4311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
65
215322
66
230101
67
401
68
432514
69
6148
70
963419
71
ว42243
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
72
11.101
73
3111
74
801021
75
901004
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
76
12
77
211322
78
215262
79
311203
80
375411
81
512334
82
801011
83
8011024
84
80244
85
963314
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
86
123456
87
213462
88
215241
89
215312
90
311244
91
368581
92
569303
93
712313
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
94
0
95
111111
96
21
97
214452
98
215151
99
215290
100
30001601
101
311244
102
312106
103
312823
104
34103
105
411101
106
5102
107
999789
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
108
123
109
999333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110
9999
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
111
117444
112
516707
113
611311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
114
222333
115
411462
116
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
117
214410
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
118
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
119
36
120
567201
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
121
2123002
122
ว31161

eClassNet เป็นระบบการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป
หากผู้สนใจระบบการเรียนการสอน กรุณาติดต่อ webmaster
E-mail: san@kku.ac.th