รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
PLC001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2
E211102
3
Nu101
4
s14101
5
T21102
6
ทรง502
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7
ED251001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
8
ศ23102
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9
121215
10
201700_1
11
237111
12
ว31121
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13
237218
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14
232906
15
238221
16
ง30241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
17
232712
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
18
232713
19
32102_5/3
20
32102_5/6
21
ง22102/2
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22
011
23
237211-1
24
237401-1
25
237723
26
241203-1
27
273273
28
ง21102
29
ศกว.ง33241(6/6)
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
30
232712
31
พลอ21101
32
อ31101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
33
ง 31241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
34
ง20248
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
35
ED003533
36
ED103509
37
ง0001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
38
212731
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
39
1232
40
31104
41
Com333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
42
212700sec1
43
235100
44
com1234
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
45
HI123
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
46
230377
47
230508
48
237131
49
40204
50
com072
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
51
ศศค101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
52
123456
53
483050322-2
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
54
237111
55
IT-8000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
56
1331
57
230301_1
58
230301_4
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
59
8006101
60
ส41101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
61
1001
62
213111_04
63
4311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
64
215322
65
230101
66
401
67
432514
68
6148
69
963419
70
ว42243
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
71
11.101
72
3111
73
801021
74
901004
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
75
12
76
211322
77
215262
78
311203
79
375411
80
512334
81
801011
82
8011024
83
80244
84
963314
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
85
123456
86
213462
87
215111
88
215241
89
215312
90
311244
91
368581
92
569303
93
712313
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
94
0
95
111111
96
21
97
214452
98
215151
99
215290
100
30001601
101
311244
102
312106
103
312823
104
34103
105
411101
106
5102
107
999789
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
108
123
109
999333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
110
9999
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
111
117444
112
516707
113
611311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
114
222333
115
411462
116
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
117
214410
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
118
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
119
36
120
567201
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
121
2123002
122
ว31161

eClassNet เป็นระบบการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป
หากผู้สนใจระบบการเรียนการสอน กรุณาติดต่อ webmaster
E-mail: san@kku.ac.th