2. ระบบครูผู้สอน


•  สร้างแบบทดสอบ (Examination)

การสร้างแบบทดสอบ มีให้เลือก ดังนี้

•  แบบทดสอบแบบปรนัย

•  แบบทดสอบแบบจับคู่

•  แบบทดสอบแบบผิด-ถูก

•  แบบทดสอบแบบเติมคำ

•  แบบสอบถาม

แบบทดสอบแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้

6 .1 แบบทดสอบแบบปรนัย

ข้อสอบแบบปรนัย เป็นข้อสอบที่มีตัวเลือก โดยสามารถกำหนดให้มีตัวเลือกได้ ตั้งแต่ 3 ตัว ถึง 5 ตัว และมีคำตอบถูกเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น

 

 

ภาพที่ 22 รายการเลือกสร้างแบบทดสอบ

 

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	ตั้งชื่อแบบทดสอบ (ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร) 2.	กำหนดครั้งที่ของการสอบ 3.	กำหนดจำนวนตัวเลือก  4.	กำหนดรูปแบบของตัวเลือก (ก ข ค, a b c , 1 2 3 ) 5.	เมื่อกำหนดรายละเอียดเสร็จแล้ว จะปรากฏชื่อแบบทดสอบในตาราง แบบทดสอบประจำรายวิชา 6.	การเพิ่มข้อสอบหรือแก้ไขข้อสอบ ทำได้โดย การ Click ที่ชื่อแบบทดสอบ จะเข้าสู่ระบบการสร้างและ แก้ไขข้อสอบ 7.	สามารถบรรจุรูปภาพลงในข้อสอบได้ แต่รูปภาพต่างๆ นั้นควรเป็นรูปภาพที่มีขนาดพอเหมาะ ที่ผู้เรียนสามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน 8.	ผู้สอนกำหนดคำตอบที่ถูกต้อง ในแต่ละข้อเพื่อเฉลยให้ กับผู้เรียนได้ทันทีทันใด

 

 

 

6 .2 แบบทดสอบแบบจับคู่

ข้อสอบแบบจับคู่ เป็นข้อสอบที่มีข้อความ 2 ชุด ที่ให้เปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ หรือมีการกำหนดในรูปของโจทย์และคำตอบไว้ ผู้เรียนต้องเลือกโจทย์และคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุด

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	ตั้งชื่อแบบทดสอบ (ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร) 2.	กำหนดครั้งที่ของการสอบ 3.	กำหนดรูปแบบของตัวเลือก (ก ข ค, a b c , 1 2 3 ) 4.	เมื่อกำหนดรายละเอียดเสร็จแล้ว จะปรากฏชื่อแบบทดสอบในตาราง แบบทดสอบประจำรายวิชา 5.	การเพิ่มข้อสอบหรือแก้ไขข้อสอบ ทำได้โดย การ Click ที่ชื่อแบบทดสอบ จะเข้าสู่ระบบการสร้างและ แก้ไขข้อสอบ 6.	สามารถบรรจุรูปภาพลงในข้อสอบได้ แต่รูปภาพต่างๆ นั้นควรเป็นรูปภาพที่มีขนาดพอเหมาะ ที่ผู้เรียนสามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน 7.	ผู้สอนกำหนดคำตอบที่ถูกต้อง ในแต่ละข้อเพื่อเฉลยให้ กับผู้เรียนได้ทันทีทันใด

 

 

6.3 แบบทดสอบแบบผิด-ถูก

ข้อสอบแบบผิดถูก จะเป็นข้อสอบที่มีคำถามให้ผู้เรียนได้เลือกตอบได้เพียง 1 คำตอบเท่านั้น คือ ผิด หรือ ถูก โดยการสร้างแบบทดสอบผิด-ถูกมีขั้นตอนดังนี้

 

 

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	ตั้งชื่อแบบทดสอบ (ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร) 2.	กำหนดครั้งที่ของการสอบ 3.	เมื่อกำหนดรายละเอียดเสร็จแล้ว จะปรากฏชื่อแบบทดสอบในตาราง แบบทดสอบประจำรายวิชา 4.	การเพิ่มข้อสอบหรือแก้ไขข้อสอบ ทำได้โดย การ Click ที่ชื่อแบบทดสอบ จะเข้าสู่ระบบการสร้างและ แก้ไขข้อสอบ 5.	สามารถบรรจุรูปภาพลงในข้อสอบได้ แต่รูปภาพต่างๆ นั้นควรเป็นรูปภาพที่มีขนาดพอเหมาะ ที่ผู้เรียนสามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน 6.	ผู้สอนกำหนดคำตอบที่ถูกต้อง ในแต่ละข้อเพื่อเฉลยให้ กับผู้เรียนได้ทันทีทันใด

 

6.4 แบบทดสอบแบบเติมคำ

ข้อสอบแบบเติมคำ เป็นข้อสอบที่ให้เติมคำตอบ ซึ่งจะแตกต่างจากข้อสอบ

อัตนัย เพราะระบบคอมพิวเตอร์นั้น จะวิเคราะห์คำตอบที่ถูกต้องได้เฉพาะคำตอบที่มีความเหมือนของตัวอักษรกับคำตอบที่ผู้สอนเฉลยไว้เท่านั้น หากผู้เรียนป้อนคำตอบที่แตกต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนั้นการสร้างแบทดสอบชนิดนี้ผู้สอนจะต้องมีคำตอบที่เฉพาะแบบเท่านั้น

 

 

 

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	ตั้งชื่อแบบทดสอบ (ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร) 2.	กำหนดครั้งที่ของการสอบ 3.	เมื่อกำหนดรายละเอียดเสร็จแล้ว จะปรากฏชื่อแบบทดสอบในตาราง แบบทดสอบประจำรายวิชา 4.	การเพิ่มข้อสอบหรือแก้ไขข้อสอบ ทำได้โดย การ Click ที่ชื่อแบบทดสอบ จะเข้าสู่ระบบการสร้างและ แก้ไขข้อสอบ 5.	สามารถบรรจุรูปภาพลงในข้อสอบได้ แต่รูปภาพต่างๆ นั้นควรเป็นรูปภาพที่มีขนาดพอเหมาะ ที่ผู้เรียนสามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน 6.	ผู้สอนกำหนดคำตอบที่ถูกต้อง ในแต่ละข้อเพื่อเฉลยให้ กับผู้เรียนได้ทันทีทันใด