2. ระบบครูผู้สอน


•  เพิ่มแก้ไขรายชื่อครูเครือข่ายและผู้ร่วมสอน

ครูเครือข่ายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ผู้สอนได้คัดเลือกเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรึกษาหรือเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยใช้การสื่อสารผ่าน กระดานข่าว ( Web board) หรือ ห้องสนทนา (C hat room)

 

ขั้นตอนมีดังนี้

 

กล่องข้อความ: 1.	Click ที่ เพิ่มครูเครือข่าย 2.	กำหนด Username, Password ให้ครูเครือข่าย 3.	ใส่รูปภาพครูเครือข่าย ซึ่งเป็น File: Gif, Jpg ขนาดประมาณ 100x75 pixels หรือประมาณ 2x1.5 ซม.

หมายเหตุ

   • สามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบรายละเอียดของครูเครือข่ายได้
   • ผู้สอนจะเป็นครูเครือข่ายโดยอัตโนมัติ และใช้ Username, Password เดิม
   • การเข้าสู่ระบบครูเครือข่าย ใช้ Menu: Net Teacher ตาม Menu ในภาพที่ 1
   • เมื่อกรอกรายละเอียดครูเครือข่ายแล้ว ห้องกระดานข่าวในรายวิชา ของท่าน จะปรากฏครูเครือข่ายทันที ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้เรียนสามารถ ติดต่อกับครูเครือข่ายได้

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ระบบการปรับปรุงครูเครือข่าย/ครูผู้ช่วยสอน

 

 

ครูผู้ช่วยสอนเป็นผู้สอนที่สอนในรายวิชาเดียวกัน ที่สามารถช่วยจัดการบทเรียนได้ทุกอย่าง แต่ไม่สามารถลบผู้สอนหลักได้ แต่ผู้ช่วยสอนจะต้องเป็นผู้สอนที่ลงทะเบียนใน eClassNet แล้ว

 

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 4.	Click ที่ เพิ่มครูผู้ช่วยสอน 5.	ป้อน Username  6.	ระบบจะดำเนินการจัดการให้ผู้สอนนั้นเป็นผู้ช่วยสอนอัตโนมัติ

 

หมายเหตุ

เมื่อผู้ช่วยสอนเข้าสู่ระบบ ใน Teacher menu จะมองเห็นรายวิชาที่ตนเป็นผู้สอนและสามารถเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้