2. ระบบครูผู้สอน


• การตรวจงาน

 

ผู้สอน ตรวจงาน ให้คะแนน และข้อเสนอแนะ ได้ โดยใช้ Menu: ตรวจงาน หากท่านให้คะแนน-คะแนนเต็ม สภาวะของชิ้นงานนั้นๆ จะถูกเปลี่ยนเป็น ตรวจแล้ว แต่ถ้าเปลี่ยนคะแนนที่ได้-คะแนนเต็มเป็น 0 สภาวะของชิ้นงานนั้นๆ จะถูกเปลี่ยนเป็น ยังไม่ตรวจแล้ว

ขั้นตอนมีดังนี้

 

กล่องข้อความ: 1.	Click ที่ Menu: ตรวจงาน  2.	เลือกประเภทของงานที่จะตรวจ  3.	เปิด File หรือตรวจงานที่ Text Box  4.	ให้คะแนน คะแนนเต็ม และ ข้อเสนอแนะ  5.	Click ที่ให้คะแนน  6.	หากผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีการให้คะแนน สถานะจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า “ตรวจแล้ว แต่มีเงื่อนไข”

 

 

 


ภาพที่ 12 ระบบการตรวจงานและให้คะแนน