รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
159
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2
ง32101ม.5/1
3
ง32101ม.5/2
4
ง32101ม.5/3
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5
444444
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6
8006101
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7
805101
8
ed1001
9
kwpoll
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10
80221
11
901002
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12
800107
13
801021
14
80104
15
802014
16
901002
17
901004
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
18
101203
19
17414
20
204420
21
210
22
222547
23
801021
24
801031
25
80104
26
8011024
27
801111
28
80145
29
802041
30
80207
31
80244
32
807771
33
807773
34
807776
35
80999
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
36
1001
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
37
112233
38
114
39
118214
40
204203
41
2101
42
249
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
43
0
44
301250
45
80111
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
46
1234
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
47
112
48
205405
49
543354
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
50
3202
51
3203

 

eClassNet เป็นระบบการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป
หากผู้สนใจระบบการเรียนการสอน กรุณาติดต่อ webmaster
E-mail: san@kku.ac.th