รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
M101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2
241305-06
3
32045
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4
ED003004
5
450001
6
CI11504
7
ED252004
8
OT2132
9
s14102
10
T21102
11
ทรง502
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12
ED251001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13
ศ23102
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14
121215
15
201700_1
16
237111
17
ว31121
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
18
237218
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
19
232906
20
238221
21
ง30241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22
232712
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
23
232713
24
32102_5/3
25
32102_5/6
26
ง22102/2
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
27
011
28
237211-1
29
237401-1
30
237723
31
241203-1
32
273273
33
ง21102
34
ศกว.ง33241(6/6)
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
35
232712
36
พลอ21101
37
อ31101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
38
ง 31241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
39
ง20248
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
40
ED003533
41
ED103509
42
ง0001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
43
212731
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
44
1232
45
31104
46
Com333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
47
212700sec1
48
235100
49
com1234
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
50
HI123
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
51
230377
52
230508
53
40204
54
com072
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
55
ศศค101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
56
123456
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
57
237111
58
IT-8000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
59
1331
60
230301_1
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
61
8006101
62
ส41101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
63
1001
64
213111_04
65
4311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
66
215322
67
230101
68
401
69
432514
70
6148
71
963419
72
ว42243
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
73
11.101
74
3111
75
801021
76
901004
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
77
12
78
211322
79
215262
80
311203
81
375411
82
512334
83
801011
84
8011024
85
80244
86
963314
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
87
123456
88
213462
89
215241
90
215312
91
311244
92
368581
93
569303
94
712313
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
95
0
96
111111
97
21
98
214452
99
215151
100
215290
101
30001601
102
311244
103
312106
104
312823
105
34103
106
411101
107
5102
108
999789
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
109
123
110
999333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
111
9999
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
112
117444
113
516707
114
611311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
115
222333
116
411462
117
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
118
214410
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
119
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
120
36
121
567201
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
122
2123002
123
ว31161

eClassNet เป็นระบบการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป
หากผู้สนใจระบบการเรียนการสอน กรุณาติดต่อ webmaster
E-mail: san@kku.ac.th