บทนำ


ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญามีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT: Information Communication and Technology มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Leaning) คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาระบบ LMS: Learning Management System ในชื่อ eClassNet สำหรับใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรามองว่าการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่เสมอ

 

อนึ่งระบบนี้จะช่วยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถใช้ระบบนี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ