คู่มือการใช้งานระบบeClassNet


 

1. eClassNet คืออะไร ?

 

eClassNet เป็นระบบจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย 3 ระบบคือ

•  ระบบครูผู้สอน

•  ระบบครูเครือข่าย

•  ระบบผู้เรียน

 

การประยุกต์ eClassNet ในการเรียนการสอนทำได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นระบบ E-Learning เต็มรูปแบบ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน หรือใช้เป็นสื่อเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถใช้เป็นระบบ e-Training โดยผู้สนใจที่จะเรียนในรายวิชาใดสามารถสมัครเข้าเรียนด้วยตนเอง eClassNet มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเนื้อหาสาระให้ผู้สอนเลือกใช้ มีระบบการสื่อสารกับผู้เรียน ที่สะดวกรวดเร็ว มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน มีระบบการติดตามการเรียนของผู้เรียน ที่ช่วยให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียนเป็นระยะๆ มีระบบการประเมินการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน