2. ระบบครูผู้สอน


2) ระบบการพัฒนา Courseware

 

ประกอบด้วย

 

   • เอกสารต้นแบบ Presentation
   • เอกสารต้นแบบ HTML
   • Web Editor & File Manager
   • เอกสารต้นแบบสื่อ Swish & Flash
   • สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire)
   • สร้างแบบทดสอบ (Examination)
   • เข้าเรียนรายวิชานี้ ( Preview )

    

ภาพที่ 18 รายการเลือกระบบการพัฒนา Courseware