2. ระบบครูผู้สอน


•  เข้าเรียนรายวิชานี้ ( Preview )

การเข้าเรียนในรายวิชา เป็นระบบที่ให้ผู้สอนสามารถเข้าไปดูผลงานที่ตนเองสร้างโดยไม่ต้อง Login หรือ เข้าในช่องทางอื่นๆ ทำให้ผู้สอนสะดวกในการตรวจสอบการทำงานได้

   

•  การดำเนินการอื่นๆ

 

•  ผู้สอนสามารถดูสถิติการเข้าเรียนของผู้เรียน ผลคะแนนต่างๆ ของผู้เรียนทั้งชั้นได้ โดยดูที่ Menu: สถิติการเรียน ข้อมูลที่ปรากฏ คือคะแนน กิจกรรม/คะแนนโครงงาน/คะแนน portfolio/ จำนวนครั้งที่เรียนนอกเวลา/จำนวนครั้งที่เรียนในเวลา

หรืออาจ Click ที่รูปภาพของผู้เรียนในหน้าแรก หรือใน Menu: บทนำ-สมาชิกรายวิชา จะปรากฏตารางของผู้เรียนแต่ละคน และสามารถดูรายละเอียดเป็นรายบุคคลได้

•  การเรียนนอกเวลา หมายถึง การที่ผู้เรียน เข้าสู่ eClassNet ในรายวิชาของท่าน โดยผ่าน Username, Password การเข้าเรียนนอกตารางเรียนตามปกติ ระบบ eClassNet จะบันทึกการเวลาการเข้าเรียนไว้ทุกครั้ง และนับจำนวนครั้งเพื่อเก็บเป็นสถิติการเข้าเรียนนอกเวลา

•  การเข้าเรียนในเวลา หมายถึง จำนวนครั้งการเข้าเรียนตามตารางเรียน โดยผู้สอน เป็นผู้บันทึกข้อมูลเองใน Menu: เช็คเวลาเรียน (ผู้สอน อาจบันทึกด้วยตนเองและป้อนข้อมูลในระบบ เวลาใดก็ได้)

•  เมื่อผู้สอน เสร็จสิ้นการทำการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ Log out ทุกครั้ง