2. ระบบครูผู้สอน


•    เอกสารต้นแบบสื่อ Swish & Flash

เป็น Template สำหรับสื่อ Multimedia เป็น Template ที่ใช้โปรแกรม Swish และ Flash โดยเลือกรูปแบบที่ต้องการและนำไปประยุกต์ใช้ตามต้องการ

ในกรณีที่ใช้โปรแกรม Swish จะต้อง download โปรแกรม Swish ก่อน และสามารถนำ Template แบบ Swish ไปปรับแก้ไข แล้ว Export เป็น File ประเภท Flash ได้

ส่วน Template ประเภท Flash ก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีโปรแกรม Flash เพื่อช่วยในการแก้ไข Template นั้นๆ แล้ว บันทึกเป็น File ประเภท Flash ได้

 

ขั้นตอนมีดังนี้

 

กล่องข้อความ: 1.	Click Menu: เอกสารแม่แบบ (Template)  2.	เลือกรายการ ระบบ Template สำหรับสื่อ Multimedia  3.	Click: View สำหรับดูภาพเอกสารแม่แบบ  4.	Click: Download เพื่อนำเอกสารมาปรับปรุงแก้ไขตามต้องการ  5.	เมื่อปรับปรุง-แก้ไขแล้ว หากต้องการนำไปใช้ในระบบ  E-Saan  ClassNet ก็ใช้โปรแกรม FTP เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ หรือนำไปประกอบกับ File ประเภท HTML ต่อไปได้

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 ต้นแบบของ Animation ที่สามารถ Download ได้