2. ระบบครูผู้สอน


•   สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire)

แบบสอบถามทั่วไป เป็นแบบสอบถามที่ผู้สอนต้องการทราบความคิดเห็น ความสนใจ รวมถึงเจตคติที่เกิดขึ้นในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

ขั้นตอนมีดังนี้

 

กล่องข้อความ: 1.	ตั้งชื่อแบบสอบถาม (ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร)  2.	กำหนดครั้งที่ของการสอบถาม  3.	กำหนดจำนวนระดับความคิดเห็น (3-5)  4.	เมื่อกำหนดรายละเอียดเสร็จแล้ว จะปรากฏชื่อแบบทดสอบในตาราง แบบทดสอบประจำรายวิชา  5.	การเพิ่มข้อสอบหรือแก้ไขข้อสอบ ทำได้โดย  การ Click ที่ชื่อแบบทดสอบ จะเข้าสู่ระบบการสร้างและ  แก้ไขข้อสอบ  6.	สามารถบรรจุรูปภาพลงในข้อสอบได้ แต่รูปภาพต่างๆ นั้นควรเป็นรูปภาพที่มีขนาดพอเหมาะ ที่ผู้เรียนสามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน

 

การนำแบบสอบถามเข้าสู่ส่วนกลาง

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นสามารถนำมาใช้ในครั้งต่อๆ ไป ได้ รวมทั้งสามารถกำหนดให้เป็นแบบสอบถามส่วนกลางเพื่อให้ผู้อื่นนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยกำหนดให้เป็นส่วนกลาง ส่วนการนำมาใช้นั้น ผู้ที่ต้องการก็ Click นำเข้าจากส่วนกลาง และสามารปรับปรุงแก้ไขได้อีกด้วย

 

 

หมายเหตุ

•  ในแบบทดสอบทุกแบบสามารถกำหนดปิดการใช้งาน หรือเปิดการใช้งานได้ โดยการ Click ที่สถานะของแบบทดสอบ หากเปิดการใช้งาน แบบทดสอบจะแสดงผลให้ผู้เรียนเข้าใช้แบบทดสอบได้ ในตารางสอบที่อยู่ท้ายตารางเรียนของรายวิชานั้น

ผู้สอนสามารถลบแบบทดสอบทิ้งได้ โดยการ Click ลบทิ้ง