2. ระบบครูผู้สอน


 

•  แก้ไข รหัสรายวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา ภาคการศึกษา

 

ผู้สอนสามารถแก้ไขรายละเอียดของวิชาที่เปิดได้ โดยการ Click ที่ แก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชา.... และทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติมได้

 

 

ภาพที่ 5 ส่วนการปรับปรุงข้อมูลเบื้องต้นของรายวิชา

 

 

•  เพิ่ม-แก้ไขสังเขปรายวิชา Link สาระน่ารู้ และข่าวสาร ประจำวิชา

 

รายละเอียดของวิชา เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชา อาจใช้สังเขปรายวิชาเป็นข้อมูลสำหรับผู้เรียน ก็ได้ การสร้างสังเขปรายวิชา มี 2 วิธี คือ

 

 

 

ภาพที่ 6 รายละเอียดของผู้สอนที่เมื่อเปิดรายวิชาแล้ว

 

 

1) สร้าง File html แล้ว Link ไปยัง File นั้นๆ

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.  ป้อน URL ของ File นั้นๆ   2.  Click ที่ Update เมื่อมีการเพิ่ม-แก้ไขข้อมูล

 

 

2) ใช้ Text Box เพื่อการกรอกข้อมูล

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	กรอกข้อมูลรายละเอียดวิชาลงใน Text Box  2.	Click ที่ Update เมื่อมีการเพิ่ม-แก้ไขข้อมูล

 

3) การกำหนด Link สาระน่ารู้

 

สาระน่ารู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดทำขึ้น ซึ่งอาจทำขึ้นเองหรือเชื่อมโยงไปยัง Web page อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	กำหนด URL ของ Link  2.	Click ที่ Update

 

4 ) เพิ่มข่าวประจำรายวิชา

 

ข่าวประจำรายวิชาเป็นข่าวที่ผู้สอนต้องการสื่อสารกับผู้เรียนในรายวิชาของตนผู้สอนสามารถป้อนข้อความในกล่องข้อความดังนี้

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	ป้อนข้อความในกล่องข้อความ  2.	Click ที่ Update  3.