2. ระบบครูผู้สอน


•  แก้ไขตารางเรียน

 

การสร้างตารางเรียน เป็นการกำหนดการนำเสนอสาระต่างๆ ของรายวิชา โดยตารางเรียนจะปรากฏในตารางเรียนของผู้เรียน ซึ่งระบุวันที่/เวลา ในการสอน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาสาระล่วงหน้าได้ หรือทบทวนย้อนหลังได้ ตารางเรียนจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหากผู้เรียนเข้าเรียนนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดในตารางเรียนแล้ว จะถือว่าเป็นการเรียนนอกตารางเรียนที่ระบบ
eClassNet จะเก็บสถิติไว้ด้วย

 

ขั้นตอนมีดังนี้

 

กล่องข้อความ: 1.	กรอกข้อมูล วัน-เดือน-ปี และเวลาที่จะสอน   2.	กรอก URL ที่จะ Link ไปยังเนื้อหานั้นๆ   3.	กรอกรายละเอียดสำคัญๆ ของเนื้อหา ซึ่งเป็นข้อความสั้นๆ   4.	ลงใน Text box   5.	ตารางเรียนที่กำหนดไว้แล้วสามารถ แก้ไขหรือลบได้  ตารางเรียนจะเรียงลำดับตาม วัน-เดือน-ปี และเวลา   ที่กำหนดในตาราง

 

 

 


ภาพที่ 7 กรอกเวลาเรียนในแต่ละบท/ Link เนื้อหา/กำหนดเวลาส่งงาน

 

การกำหนดเวลาการส่งงาน

 

การทำกิจกรรมต่างๆ อาจมีงานให้ผู้เรียนส่ง โดยกำหนดเวลาวันสุดท้ายที่ส่งได้

ขั้นตอนมีดังนี้

 

กล่องข้อความ: 1.	เลือกลักษณะของงาน (กิจกรรม โครงงาน หรือ portfolio)   2.	เลือกหมายเลขงาน   3.	กำหนดวัน/เดือน/ปี และเวลา ที่หมดเขตในการส่งงาน  4.	Click ที่ Update เพื่อปรับปรุงข้อมูล