2. ระบบครูผู้สอน


•  แก้ไขรายชื่อผู้เรียน

 

ระบบ eClassNet จะ ต้องกำหนดผู้เรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่เปิดสอนไว้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนบนเครือข่ายได้ โดยการป้อนรายละเอียดผู้เรียนโดยผู้สอน

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	Click Menu: เพิ่มรายชื่อผู้เรียน  2.	กรอกรหัสประจำตัว  3.	หากผู้เรียนที่เคยเรียนในระบบ E-Saan ClassNet มาแล้ว ระบบจะดำเนินการเพิ่มผู้เรียนในรายวิชาของท่านทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่  4.	รหัสประจำตัวของผู้เรียน จะใช้เป็น Username และ Password

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ระบบการกรอกข้อมูลผู้เรียน

 

 

 


ภาพที่ 9 รายละเอียดของผู้เรียน